علت ایجاد فاصله بین دندان ها چیست و چگونه بسته می‌شود؟